مهدی یار استاد علی شریفی

قسمت پنجاه و سوم برنامه مهدی یار با کارشناسی استاد علی شریفی
با موضوع مهدویت و نقد مدعیان دروغینمهدی یار>

شبکه ولی عصر ، مهدی یار ، استاد علی شریفی ، مدعیان دروغین ،