مهدی یار

قسمت پنجاه و هشتم برنامه مهدی یار با کارشناسی استاد شریفی
موضوع:حدیث وصایت و اثناعشر خلیفه ، از دیدگاه احمد بصریمهدی یار>

مهدی یار ، استاد شریفی ، شبکه جهانی ولی عصر ، مهدویت ، حدیث وصایت ، احمد بصری ،