تاریخ بدون روتوش

قسمت چهل و ششم برنامه تاریخ بدون روتوش به کارشناسی دکتر سید محمد حسینی
موضوع: حمله کوروش به بابلتاریخ بدون روتوش>

شبکه جهانی ولی عصر ، تاریخ بدون روتوش ، ایران ، کوروش ، بابل ، حمله به بابل ،