حبل المتین

قسمت صد و نهم برنامه حبل المتین با کارشناسی آیت الله سید محمد حسینی قزوینی
موضوع: شرح و توضیح حدیث من مات و لم یعرف امام زمانهحبل المتین>

شبکه جهانی ولی عصر ، شیعه ، آیت الله حسینی قزوینی ، حدیث من مات ، امام ، شناخت امام ،