مهدی یار

قسمت شصت و ششم برنامه مهدی یار با کارشناسی استاد شریفیمهدی یار>

مهدی یار ، مهدویت ، انتظار ، استاد شریفی ، احمد بصری ، مدعیان دروغین ، حدیث وصیت ، عبد صالح ، یمانی ، امامت ،