تاریخ بدون روتوش

قسمت شصت و چهارم برنامه تاریخ بدون روتوش با کارشناسی آقای حسینی
موضوع: بردیا و کشته شدنش توسط داریوشتاریخ بدون روتوش>

کورش ، کمبوجیه ، هخامنشیان ، پاسارگاد ، داریوش ، بردیا ، مصر ، شوش ، اوستا ، کتیبه بیستون ،