تاريخ بدون روتوش

قسمت شصت و نهم برنامه تاریخ بدون روتوش با کارشناسی جناب آقای حسینیتاريخ بدون روتوش>

داریوش ، بردیا ، تاریخ هرودت ، کتیبه ، شاهنشاهان هخامنشی ، نسب نامه ، کورش ، ارشام ، ایران ،