سایر قسمت ها
تاریخ بدون روتوش - بازخوانی نو از آیین زرتشت و ایران باستان

قسمت هشتاد برنامه تاریخ بدون روتوش با کارشناسی استاد حسینی
(فصل سوم)


دیگر قسمت ها


تاریخ بدون روتوش - بازخوانی نو از آیین زرتشت و ایران باستان>

تاریخ باستان ، شاهان هخامنشیان ، کورش ، داریوش ، کتیبه بیستون ، معبد ، آتشکده ، شهر سوخته ، خداشناسی زرتشتی ، اهوره مزدا ،