نیم نگاه _نگاهی به خلاصه برنامه های هفته

قسمت دهم برنامه نیم نگاه با اجرای آقای اکبرینیم نگاه _نگاهی به خلاصه برنامه های هفته>

آینه تاریخ ، ربیع الانام ، نیمه شعبان ، فرهنگ دین داری ، دست انداز ، آینه آفتاب ،