سایر قسمت ها
تاریخ بدون روتوش - بازخوانی نو از آیین زرتشت و ایران باستان

قسمت نود و چهارم برنامه تاریخ بدون روتوش با کارشناسی استاد حسینی
(فصل سوم)


دیگر قسمت ها


تاریخ بدون روتوش - بازخوانی نو از آیین زرتشت و ایران باستان>

زرتشت لوح فتح بابل کورش هرودوت بهارستان فرمان کوروش نیشو سوال از باستان گرایی عبرت از تاریخ تاریخ معاصر آزاد سازی یهود