سایر قسمت ها
کاوش - پاسخ به شبهات باستان گرایان درباره تاریخ اسلام

قسمت سی و سوم برنامه کاوش با کارشناسی دکتر روستایی


دیگر قسمت ها


کاوش - پاسخ به شبهات باستان گرایان درباره تاریخ اسلام>

پاسخ به شبهات سوالات تاریخی وقایع صدر اسلام بررسی سندی تاریخ نگاران شیعه منظومه فکری پیامبر ص شیعه عباسیان سلیمان امیری مدافع امویان