باور _ با محوریت مسائل اعتقادی و کلامی

قسمت دوازدهم برنامه باور با کارشناسی دکتر فتحیباور _ با محوریت مسائل اعتقادی و کلامی>

توحید اعتقادات اثبات وجود خدا برهان واجب الوجود علت و معلول وجود یا ممکن وجوب واجب الوجود