باور _ با محوریت مسائل اعتقادی و کلامی

قسمت سیزدهم برنامه باور با کارشناسی دکتر فتحیباور _ با محوریت مسائل اعتقادی و کلامی>

اعتقادات برهان نظم خدا شناسی اثبات خدا واجب الوجود ناظم جهان علم خدا طبیعت نتیجه عقلی برهان