2021 January 16 - شنبه 27 دي 1399
شبکه جهانی ولی عصر
جدول پخش
تلاوت قرآن (صفحه321) 00:00
دعای فرج 00:04
مجموعه فریدا (أسماء بنت عمیس) 00:07
خانواده آسمانی - استاد شجاعی 00:38
میان برنامه 01:19
خطبه فدکیه 01:22
کلیپ پشت صحنه یک فرار 01:56
ویژه برنامه صدیقه شهیده (بازپخش) - استاد ابوالقاسمی 02:05
میان برنامه 03:30
کلیپ پشت صحنه یک فرار 03:35
بیت الاحزان - استاد انصاریان 03:44
مستند هجده نفس (4) 04:26
میان برنامه 04:59
دانش افزایی فاطمی (بازپخش) - استاد حسینی قزوینی 05:00
تلاوت قرآن (صفحه321) 06:00
دعای فرج 06:04
مجموعه فریدا (أسماء بنت عمیس) 06:07
خانواده آسمانی - استاد شجاعی 06:38
میان برنامه 07:19
خطبه فدکیه 07:22
کلیپ پشت صحنه یک فرار 07:56
ویژه برنامه صدیقه شهیده (بازپخش) - استاد ابوالقاسمی 08:05
میان برنامه 09:30
کلیپ پشت صحنه یک فرار 09:35
بیت الاحزان - استاد انصاریان 09:44
مستند هجده نفس (4) 10:26
میان برنامه 10:59
دانش افزایی فاطمی (بازپخش) - استاد حسینی قزوینی 11:00
تلاوت قرآن (صفحه321) 12:00
دعای فرج 12:04
مجموعه فریدا (أسماء بنت عمیس) 12:07
خانواده آسمانی - استاد شجاعی 12:38
میان برنامه 13:19
خطبه فدکیه 13:22
کلیپ پشت صحنه یک فرار 13:56
ویژه برنامه صدیقه شهیده (بازپخش) - استاد ابوالقاسمی 14:05
مستند هجده نفس (4) 15:30
دانش افزایی فاطمی (زنده) - استاد ابوالقاسمی 16:00
بیت الاحزان - استاد انصاریان 17:00
تلاوت قرآن (صفحه322) 18:00
اشک ریزان - حاج محمود کریمی 18:03
کلیپ حدیث غربت 18:34
خانه مهر (زنده) - استاد مهکام 18:35
میان برنامه 19:30
خطبه فدکیه 19:31
ویژه برنامه صدیقه شهیده (زنده) - استاد روستایی 20:05
میان برنامه 21:30
بیت الاحزان - استاد انصاریان 21:34
مستند هجده نفس (5) 22:27
دانش افزایی فاطمی (بازپخش) - استاد حسینی قزوینی 23:00