هارون امت قسمت دوم

ویژه برنامه هارون امت با کارشناسی جناب آقای خسرویهارون امت قسمت دوم>

امت حضرت موسی ، تعقل ، خلقت هستی ، توحید ، نبوت ، شیعه ، ایمان ، وجود خداوند ، خالق هستی ، وجود و عدم ، ممکن الوجود ، برهان ، امیرالمومنین ع ، امام رضا ع ، دیدن خدا ، برهان حدوث ،