هارون امت قسمت سوم

ویژه برنامه هارون امت با کارشناسی جناب آقای خسرویهارون امت قسمت سوم>

هارون امت ، عقل ، خالق ، حضرت موسی ، دعوت ، مکتب اهل بیت ع ، برهان حدوث ، ابن تیمیه ، اشعری ، صوفیان ، امیرالمومنین ع ، دعوت توحیدی ، مشرک ، ملحد ، سلفی ، وهابی ، معتزله ، دیدن خدا ، حدیث ، انا مدینه العلم ، روز قیامت ، قرآن ،