نیم نگاه _نگاهی به خلاصه برنامه های هفته

قسمت سوم برنامه نیم نگاه با اجرای آقای اکبرینیم نگاه _نگاهی به خلاصه برنامه های هفته>

حبل المتین ، میراث حدیثی شیعه ، هویت ، ازدواج با محارم ، عصر ایمان ، پاسخ به شبهات ، دردانه خلقت ، مراقبت از قلب ، آینه تاریخ ، حجاب حضرت زهرا س ، در محضر نور ،