بهار سلامتی - راهکارهای سلامتی و درمان در طب ایرانی،اسلامی

قسمت چهارم برنامه بهار سلامتی با کارشناسی استاد اخوانبهار سلامتی - راهکارهای سلامتی و درمان در طب ایرانی،اسلامی>

لوازم خانه ، آهن و سلامتی ، طبع فلز ، سردی و سودا ، پذیرایی ، گردش هوا ، اتاق بچه ، مسمومیت ، بلغم ، تعادل طبع ،