بهار سلامتی - راهکارهای سلامتی در طب اسلامی ، ایرانی

قسمت چهارم برنامه بهار سلامتی با کارشناسی استاد اخوانبهار سلامتی - راهکارهای سلامتی در طب اسلامی ، ایرانی>

لوازم خانه آهن و سلامتی طبع فلز سردی و سودا پذیرایی گردش هوا اتاق بچه مسمومیت بلغم تعادل طبع