نشست علمی «بررسی و تحلیل محتوایی بیعت در غدیر خم»

جلسه دوم سلسله نشست های علمی بررسی و پاسخ به شبهات تاریخی با حضور آیت الله حسینی قزوینینشست علمی «بررسی و تحلیل محتوایی بیعت در غدیر خم»>

نشست علمی ، غدیر خم ، تاریخ ، مناظره ، ناصبی ها ، بیعت ، حدیث ثقلین ، صحابه ، ابابکر و عمر ، بیعت شکنی ، قرآن و امامت ، اهل بیت ع ، انصار ، آیت الله قزوینی ،