تاریخ بدون روتوش

قسمت چهل و دوم برنامه تاریخ بدون روتوش به کارشناسی دکتر سید محمد حسینیتاریخ بدون روتوش>

شبکه ولی عصر ، زرتشت ، دکتر سید محمد حسینی ، تاریخ ایران ، کوروش ، حقایق تاریخ ایران ، تاریخ بدون روتوش فصل دوم ،