تاریخ بدون روتوش

قسمت چهل و سوم برنامه تاریخ بدون روتوش به کارشناسی دکتر سید محمد حسینیتاریخ بدون روتوش>

تاریخ بدون روتوش ، شبکه ولی عصر ، استاد حسینی ، زرتشت ، کوروش ، تاریخ باستان ، ایران ،