از آسمان _ تفسیر قرآن کریم

قسمت چهل و چهارم برنامه از آسمان با کارشناسی استاد بهرام پوراز آسمان _ تفسیر قرآن کریم>

قرآن ، صفحه 41 ، بنی اسرائبل ، حضرت موسی ع ، صندوق عهد ، صبر و مقاومت ، جالوت و طالوت ، حکمت ، رسول خدا ص ، شهید ،