بهار سلامتی - راهکارهای سلامتی در طب اسلامی ، ایرانی

قسمت هفتم برنامه بهار سلامتی با کارشناسی استاد اخوانبهار سلامتی - راهکارهای سلامتی در طب اسلامی ، ایرانی>

مزاج شناسی سودا بلغم صفرا ازدواج طب ریشه همه بیماری ها افسردگی و بلغم حجامت زالو