شبکه جهانی حضرت ولی عصر (عج)
معاویه زمینه‌ساز واقعه عاشورامعاویه زمینه‌ساز واقعه عاشورا>

معاویه ، زمینه‌ساز ، واقعه عاشورا ، جنایات یزید ، عمر ، عثمان ، سقیفه ، محرم و صفر ، کتب اهل سنت ، کوفه ، مغیره ، حسن بصری ، نامه ، صحابه ، استعفا ،