نیم نگاه _نگاهی به خلاصه برنامه های هفته

قسمت نهم برنامه نیم نگاه با اجرای آقای اکبرینیم نگاه _نگاهی به خلاصه برنامه های هفته>

خلاصه برنامه ، حبل المتین ، حدیث ثقلین ، اهل بیت ع ، مصباح الهدی ، آینه تاریخ ، تاریخ بدون روتوش ، فرهنگ دین داری ، روشنای احکام ،