بهار سلامتی - راهکارهای سلامتی در طب اسلامی ، ایرانی

قسمت هشتم برنامه بهار سلامتی با کارشناسی استاد اخوانبهار سلامتی - راهکارهای سلامتی در طب اسلامی ، ایرانی>

طب طبیعی طب سنتی طب شیمیایی طب چینی طب سوزنی طب نوین مزاج و اخلاط صفرا سودا دم بلغم