حبل المتین

قسمت صد و سوم برنامه حبل المتین با کارشناسی آیت الله سید محمد حسینی قزوینیحبل المتین>

حبل المتین ، شبکه ولی عصر ، آیت الله سید محمد حسینی قزوینی ، امامت ، شیعه ، اهل سنت ،