مهدی یار

قسمت پنجاه و نهم برنامه مهدی یار با کارشناسی استاد شریفی
موضوع: نقد تفسیر حدیث وصیت و تعداد مهدیین از دیدگاه احمد بصریمهدی یار>

شبکه ولی عصر ، مهدی یار ، نقد تفسیر حدیث ، احمد بصری ، مهدیین ، حدیث وصیت ،