مع امام منصور

قسمت چهارم ویژه برنامه مع امام منصور با کارشناسی آیت الله حسینی قزوینیمع امام منصور>

عصمت صحابه ، حدیث حوض ، مخالفت صحابه ، انحراف امت ، جیش اسامه ، متخلفین ، ریشه عاشورا ،