بهار سلامتی - راهکارهای سلامتی در طب اسلامی ، ایرانی

قسمت دهم برنامه بهار سلامتی با کارشناسی استاد اخوانبهار سلامتی - راهکارهای سلامتی در طب اسلامی ، ایرانی>

طب اسلامی طب ایرانی انتخاب همسر خواستگاری مزاج موافقت فلکی هم‌کفوی در ازدواج گرم و خشکی رطوبت و بلغم سودا و صفرا