تاریخ بدون روتوش

قسمت چهل و پنجم برنامه تاریخ بدون روتوش به کارشناسی دکتر سید محمد حسینی
موضوع: حمله کوروش به بابل و فتح آن  
  • علی خادمیان

    28 آبان 1400 - ساعت 01:15

    فوق العاده ????????????

    0 0

تاریخ بدون روتوش>

شبکه جهانی ولی عصر ، تاریخ بدون روتوش ، تاریخ باستان ، ایران ، شیعه ، کوروش ، بابل ، فتح بابل ، زرتشت ، واقعیت ها ،