تاریخ بدون روتوش

قسمت شصت و سوم برنامه تاریخ بدون روتوش با کارشناسی دکتر حسینی
موضوع: خلیج فارستاریخ بدون روتوش>

زرتشت ، کوروش ، خلیج فارس در کتب شیعه و اهل سنت ، فرعون ، قرآن ، دریای فارس ، بحر فارس در احادیث ، خلیج عربی ، ایران ،