حبل المتین

قسمت صد و هشتم برنامه حبل المتین با کارشناسی آیت الله سید محمد حسینی قزوینی
موضوع: تحریف عبارت «من مات بلا امام» در کتب اهل سنتحبل المتین>

شبکه ولی عصر ، حبل المتین ، آیت الله حسینی قزوینی ،