مهدی یار حجت الاسلام و المسلمین هوشیار

قسمت پنجاه و چهارم برنامه مهدی یار با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین هوشیار
با موضوع مهدویت و نقد مدعیان دروغینمهدی یار>

شبکه ولی عصر ، مهدی یار ، حجت الاسلام و المسلمین هوشیار ، مدعیان دروغین ،