فرهنگ دین داری

قسمت سی و سوم برنامه فرهنگ دین داری با کارشناسی حجت الاسلام رضایی قمیفرهنگ دین داری>

عبدالعظیم حسنی ع ، زیارت ، امامزاده ، ورع ، معراج ، زهد ، رغبت ، دنیا و آخرت ، انسان عجول ، نفس ، بورس ، خیریه ، ،