راه روشن حجت الاسلام ابوالقاسمی

قسمت نوزدهم برنامه راه روشن با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین ابوالقاسمی
موضوع: نقد دگر اندیشان شیعیراه روشن>

شبکه ولی عصر ، راه روشن ، استاد ابوالقاسمی ،