تاریخ بدون روتوش

قسمت هفتاد و سوم برنامه تاریخ بدون روتوش با کارشناسی جناب آقای حسینیتاریخ بدون روتوش>

مصاحبه ، داریوش ، زرتشت ، امید دانا ، پایان فصل ، مناظره ،