تاریخ بدون روتوش

قسمت هفتاد و دوم برنامه تاریخ بدون روتوش با کارشناسی جناب آقای حسینیتاریخ بدون روتوش>

اسلام و ملی گرایی ، ملاک برتری تقواست ، شکنجه های داریوش ، کتیبه بیستون ، جهاد ابتدایی ، پاسخ به سوالات ،