عصر انتظار

قسمت سی و ششم برنامه عصر انتظار با کارشناسی حجت الاسلام جعفریعصر انتظار>

مهدویت ، رهنما ، وحی ، رسالت و نبوت ، امامت ، فطرت ، معرفت ، ادیان ، موعود ، عدالت ، اشتراکات ، منجی ، رسانه ، دجال ، زن ، زندگی ، آزادی ، تحریم ،