تاریخ بدون روتوش - بازخوانی نو از آیین زرتشت و ایران باستان

قسمت هفتاد و ششم برنامه تاریخ بدون روتوش با کارشناسی استاد حسینی
(فصل سوم)تاریخ بدون روتوش - بازخوانی نو از آیین زرتشت و ایران باستان>

سوال از زرتشتیان ، باستان گرایان ، کتیبه ، مناظره ، کورش ، هخامنشیان ، پاسارگاد ، دیو پرستی ، داریوش ، سکاها ، اهورمزدا ، خوزیان ،