تاریخ بدون روتوش - بازخوانی نو از آیین زرتشت و ایران باستان

قسمت هفتاد و ششم برنامه تاریخ بدون روتوش با کارشناسی استاد حسینی
(فصل سوم)تاریخ بدون روتوش - بازخوانی نو از آیین زرتشت و ایران باستان>

سوال از زرتشتیان باستان گرایان کتیبه مناظره کورش هخامنشیان پاسارگاد دیو پرستی داریوش سکاها اهورمزدا خوزیان