تاریخ بدون روتوش - بازخوانی نو از آیین زرتشت و ایران باستان

قسمت هفتاد و هشتم برنامه تاریخ بدون روتوش با کارشناسی استاد حسینی
(فصل سوم)تاریخ بدون روتوش - بازخوانی نو از آیین زرتشت و ایران باستان>

ایران باستان ، کورش ، داریوش ، اهورامزدا ، کتیبه ، دیو پرستی ، استوانه ، مردوک ، بابل ، خدای زرتشت ، بت پرستی ،