سایر قسمت ها
تاریخ بدون روتوش - بازخوانی نو از آیین زرتشت و ایران باستان

قسمت نود و پنجم برنامه تاریخ بدون روتوش با کارشناسی استاد حسینی
(فصل سوم)


دیگر قسمت ها


تاریخ بدون روتوش - بازخوانی نو از آیین زرتشت و ایران باستان>

زرتشت تاریخ باستان کوروش کتیبه یهود و هخامنشیان بابل بیت المقدس ایران کتاب عهدین تورات و انجیل کتاب مقدس خشایار شاه هامان مردخای